Home Anglès

[+vídeos]

En el món actual, en el qual és tan necessari que les persones tinguin una bona competència en llengües estrangeres, volem formar alumnes brillants capaços d’enfrontar-se als reptes de la nostra societat.
L´anglès a la nostra escola es basa en un mètode innovador que s´inicia a l´etapa d´Educació Infantil i actualment s´imparteix fins a quart d’EP.
Aquest mètode parteix de la base que l´alumne ha d´implicar-se en l´aprenentatge de l´anglès i desenvolupa les quatre destreses bàsiques: speaking, writing, reading, listening.
L´estructura de la classe es divideix en tres parts principals: Daily Routine, Pronunciation Lab i les seccions de Grammar, Spelling, Reading Comprehension i Listening and Speaking.
Mitjançant aquest mètode els alumnes desenvolupen l´expressió i la comprensió oral i escrita que els permet expressar-se de manera autònoma a la classe d´anglès.

En el cicle Superior d’EP, l´ensenyament de la llengua anglesa es basa en els mateixos objectius i també es treballen les quatre destreses bàsiques: el protagonista principal del procés d´aprenentatge és l’alumne.

A Secundària es treballa la llengua anglesa intentant conscienciar els alumnes de la seva importància com a llengua vehicular. S’intenta treballar en grups reduïts, per això hi ha grups flexibles a primer, tercer i quart de la ESO.  A segon cada classe es desdobla, de manera que tenim grups d’uns 15 alumnes. Treballem les quatre destreses bàsiques, fent que tinguin el màxim contacte possible amb la llengua  a través de vídeos i pel·lícules en versió original, textos… Treballem també llibres de lectura. A més es fan projectes interdisciplinars a tots els cursos, en els quals es treballa en bona part en anglès.

A Batxillerat, l’objectiu principal és preparar els alumnes per a l’examen de Selectivitat que consta d’un reading, writing i listening. A primer s’incideix sobretot en les estratègies necessàries per assolir els millors resultats i a segon es consoliden tot seguint i practicant els mateixos criteris de penalització que s’apliquen en la correcció de les PAU. El treball de les destreses es fa a partir de textos similars als de la prova, vídeos, activitats de parla i projectes relacionats amb la cultura anglesa, com el projecte d’intercanvi intercultural i lingüístic que ja hem dut a terme dues vegades amb una escola americana. Per tal d’aconseguir una atenció més individualitzada també desdoblem la classe en dos grups reduïts una hora a la setmana.

In today’s world, having a good competence in foreign languages is an important target for everyone. In that way, we want to form brilliant students able to face successfully the challenges of our society.

In our school, English class is based on an innovative method starting at pre-school and finishing at 4th. of  Primary.

This method gets the student involved in the learning of English and develops the four basic skills: speaking, writing, reading, listening. The structure of the class is divided into three main parts: Daily Routine, Pronunciation Lab and the sections of Grammar, Spelling, Reading Comprehension, Listening and Speaking. Using this method, the students develop their oral expression as well as their written comprehension. This allows them to express themselves in an autonomous way during the English class.

Regarding Cicle Superior of Primary Education, English teaching is based on the same objectives and we also work the four basic skills, being the student  the main protagonist of his learning process.

Our secondary school gives much importance to the use of the English language. That is why we work in flexible groups in 1st, 3rd and 4th ESO, this way we reduce the number of students per class because there are four classes. In second ESO we can even reduce more the number of students per class because we split the class in two halves three times a week. We practice all these skills: listening, vocabulary, grammar, reading comprehension and writing. As we strongly believe on the importance of reading in English, we devote an hour once a week to work on two graded reading books. We also take advantage of this hour to work on interdisciplinary projects.

In Batxillerat our main goal is to get the students ready for the University Entrance Exam, which has three parts: a reading, a writing and a listening. In the first year we teach and practice the strategies required  to get the best results possible. In the second year we get further practice and get used to the evaluation system used in the University Entrance Exam based on penalizing the wrong answers. The practice of the different skills is done using model texts similar to the ones of the exam, videos, speaking activities and projects related to the English culture, like the intercultural and linguistic project that we have already done twice with an American school. In order to give more individual attention to the students the class is also split in two halves once a week.