Home Innovació

Innovació

Si l’educació té sentit és perquè fa referència a unes metes, és a dir, no perquè no volem que els alumnes siguin com són, sinó perquè creiem que si incorporen altres competències seran millors companys, alumnes i ciutadans, i perquè més enllà de totes les incerteses i relativismes de la societat postmoderna, si eduquem és perquè creiem que hi ha coneixements, valors i, en definitiva, unes competències més desitjables que d’altres, i per tant volem que el nostre alumnat sigui més competent i més capaç, un peatge probablement necessari per aconseguir que siguin més feliços .

Competencias para (con) vivir con el siglo XXI

Carles Monereo i Juan Ignacio Pozo

El Col·legi Sant Andreu, en el seu Projecte Educatiu, aposta amb fermesa per un model en el qual les propostes innovadores juguen un paper fonamental. Les metodologies emprades han d’estar al servei de l’aprenentatge, tot entenent que l’alumne/a n’és el centre, el protagonista inequívoc de tot el procés. Volem que el nostre alumnat esdevingui agent de canvi, sense perdre de vista el pensament crític, l’experimentació i els valors, a fi de transformar el món des de la llibertat, la igualtat i la solidaritat. Aquestes metodologies han de fornir una sòlida base teòrica i alhora integrar les competències en el currículum de manera sistemàtica, sense perdre de vista les actituds i normes en el marc d’una societat democràtica.

Aquest repte metodològic, en la mesura que s’integra en un procés que no pot defugir els avenços sociotècnics, precisa una integració activa de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a fi d’assolir la fusió entre metodologies de l’aprenentatge i tecnologia. És per això que des de la Comissió TIC es treballa per fer possibles aquestes propostes innovadores en un marc coherent.

Eixos diferencials de l’escola són:

  • Aprenentatge Cooperatiu
  • Pensament Crític i Creatiu
  • PBL

APRENENTATGE COOPERATIU

L’aprenentatge cooperatiu sorgeix com una nova concepció de l’experiència educativa davant la interpretació tradicional. És un terme que es refereix a procediments didàctics en els quals s’organitza l’aula en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen coordinant-se per resoldre les tasques acadèmiques i aprofundir en l’aprenentatge.

L’aula cooperativa es troba inspirada per la teoria sociocultural de Vygotsky, la teoria genètica de Piaget, la teoria de la interdependència positiva dels germans Johnson, l’aprenentatge significatiu d’Ausubel, la psicología humanista de Rogers i la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner.

Aquest tipus d’aprenentatge afavoreix l’establiment de canals multidireccionals d’interacció social i la construcció de coneixements compartits. Alhora possibilita un major domini del llenguatge com a vehicle de comunicació i eina de pensament. És una cultura de l’ajuda i el suport mutus, propiciant un entorn favorable que facilita el progrés de l’alumnat en general. Centrat en la interacció, promou les habilitats socials i contribueix a una major riquesa de les produccions acadèmiques.

La interdependència positiva que es genera en l’aprenentatge cooperatiu augmenta les relacions interpersonals positives i contribueix a la salut emocional, així com a la responsabilitat individual i grupal. Democratitza les oportunitats d’èxit i contribueix al desenvolupament de les destreses socials. Tots es beneficien de l’experiència i se senten útils.

Tanmateix, l’aprenentatge cooperatiu promou els aprenentatges significatius, atès que el treball en equip fa possible modificar els continguts fins arribar a adequar-los al nivell de comprensió de cada alumne/a. El diàleg i la discussió porten al processament cognitiu dels continguts i a la restructuració dels esquemes de coneixement. El grup ofereix un entorn relaxat que fomenta la participació d’aquells alumnes que presenten alguna inseguretat. En les dinàmiques cooperatives disposen del temps necessari per reflexionar, pensar i associar les idees prèvies amb les noves.

El Col·legi Sant Andreu aposta fermament per l’aprenentatge cooperatiu, ja que contribueix a la formació de l’individu, entesa com un procés de desenvolupament integral. La qualitat de l’aprenentatge no depèn només dels aspectes cognitius, sinó que incorpora els factors afectius com la motivació i l’autoestima. Afavoreix un desplegament de la intel·ligència interpersonal, així com les altres formes descrites per Howard Gardner a la seva teoria de les intel·ligències múltiples.

PENSAMENT CRÍTIC I CREATIU

Les destreses de pensament són habilitats i processos mentals que permeten desenvolupar en l’individu la capacitat per observar, analitzar reflexionar, sintetitzar, fer inferències, fer analogies, ser creatius . Aquestes capacitats s’enfoquen a l’adaptació al seu entorn i a la solució de problemes. I les trobem ubicades en els sentits a nivell dels hemisferis dret i esquerre del cervell. Són les següents:

1 . Percebre
2 . Observar
3 . Discriminar
4 . Anomenar i identificar
6 . Identificar detalls
7 . Recordar detalls
8 . Seqüenciar (ordenar )
9 . Inferir

També són importants les rutines de pensament, uns patrons de raonament que ajuden els alumnes perquè aquests aprenguin a pensar i els permet ser més reflexius, amb la plasticitat de reconèixer els diferents punts de vista, la qual cosa els fa millorar en autonomia. Hi ha de diferents tipus: la rutina pont, paraula-idea-frase, color-símbol-imatge, punts de vista, etc.

PBL

El PBL (Problem-based learning, aprenentatge basat en problemes) inverteix el procés tradicional de l’aprenentage en el qual t’exposaven la informació i l’havies d’aplicar en un context concret. El PBL exposa el “problema”, i són els propis alumnes els qui detecten les necessitats d’aprenentatge, cerquen la informació i tornen al problema per solucionar-lo.

En el recorregut que viuen els alumnes des del plantejament original del problema fins a la seva solució, treballen de manera col·laborativa en petits grups, compartint en aquesta experiència d’aprenentatge la possibilitat de practicar i desenvolupar habilitats, d’observar i reflexionar sobre actituds i valors que en el mètode convencional expositiu difícilment podrien posar-se en acció. A més de desenvolupar les competències, aquesta metodologia contribueix a augmentar la motivació i l’autonomia, atès que l’aprenentatge està molt contextualitzat.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)

La inclusió de les TIC a l’escola és un repte i una oportunitat.

El desafiament requereix inventar maneres de mediació de les tecnologies a l’aula, que aconsegueixin alterar les relacions que els infants i joves han construït espontàniament amb elles, i potencien la seva utilització en benefici de l’aprenentatge, el coneixement, l’anàlisi de la informació, l’accés a noves formes d’organitzar el pensament.

L’oportunitat suposa que les TIC viuen a l’escola, és a dir, formen part de la seva quotidianitat, afavoreixen ponts de comunicació amb les generacions més joves, ens acosten a les seves maneres de sentir, d’actuar, de vincular. Una escola que és amigable amb les condicions culturals del present té més possibilitats de construir un futur. Confiem que podem fer-ho.

Són instruments que permeten:

  • Processar dades de manera ràpida i fiable
  • Automatitzar tasques
  • Emmagatzemar grans quantitats d’informació
  • Establir comunicacions immediates
  • Treballar i aprendre col·laborativament
  • Produir continguts i publicar-los a la web
  • Participar en comunitats virtuals

Aprendre a emprar aquestes tecnologies, comunicar-se i organitzar-se, pot ser la més important competència ciutadana que els joves hagin d’incorporar. El Col·legi Sant Andreu aposta fermament pel bon ús d’aquestes tecnologies, i per això, des dels més petits de l’escola, hi ha un accés assidu i normalitzat de les TIC a l’aula, bé sigui amb els iPads, amb els ordinadors, amb les PDI (pissarres digitals interactives), amb l’ús d’aules virtuals o llibres digitals.

En un món canviant com és el nostre, educar els nostres alumnes en l’ús quotidià i acadèmic de les TIC, els ajudarà més endavant també a gestionar el seu propi aprenentatge i a obrir-los possibilitats de futur.