Home Escola Caràcter propi

Caràcter propi

pdf  epub

Tots els Col·legis de la Titularitat de la Congregació de las Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret participen de la missió educadora de l’Església i són plataformes privilegiades per a l’evangelització, de manera especial i distintiva, perquè porten a terme la seva missió segons l’estil peculiar del propi carisma. Estan al servei de la societat a la qual ofereixen una educació cristiana de qualitat. Mantenen els seus centres oberts a totes les classes socials.

Volen ser i actuar com a Comunitats educatives en les quals tots els membres que la formen assumeixen amb responsabilitat la formació integral i harmònica dels seus alumnes mitjançant:

 • Una tasca pedagògica atenta a la identitat de cadascú, que l’encamini a créixer en la veritat i en la llibertat, a la vegada que per la seva condició de membre actiu de la societat, el comprometi progressivament a una voluntat decidida d’acció en favor de la justícia, el bé comú i la pacífica convivència.
 • Una concepció transcendent de l’home i del món proposant Jesucrist com a plena realització de la persona, presentant el missatge de l’Evangeli inserit en les peculiars situacions socioculturals, personals o de grup i ajudants i cadascú a trobar-lo en la pròpia experiència de fe.

VALORS

L’acció educativa dels nostres Col·legis, fonamentada en la rica tradició cristiana, i atenta a les millors pedagogies del moment cultural en què viu, té com a punt de partida un sistema de valors que precisament perquè són cristians, són plenament humans i tenen validesa perenne:

 •    L’Amor
 •    La Bellesa
 •    La Bondat
 •    La Veritat
 •    El sentit de Filiació
 •    La Responsabilitat
 •    La Justícia
 •    L’Amor al treball ben fet

COMUNITAT EDUCATIVA

L’entitat titular, l’equip directiu, el professorat, els alumnes, els pares de família i tot el personal d’administració i serveis formen la Comunitat educativa dels nostres Centres. El vincle que la conforma és la comunió amb la identitat i amb els mateixos valors i objectius, en una línia de participació activa i responsable en l’àmbit de les funcions específiques de cada estament. Col·labora amb la realització del projecte educatiu i té com a missió conèixer, respectar i fer vida la identitat del centre, en la seva qualitat de corresponsable de l’acció educativa.

Tots els membres de la comunitat educativa són responsables de crear un ambient fratern i familiar que ajudi els alumnes a forjar i integrar una personalitat ben definida, fonamentada en els valors esmentats.

FONAMENTS DE LA PEDAGOGIA MANYANETIANA

La pedagogia dels Col·legis de la Congregació té com a punt de partida els principis expressats pel P. Manyanet en les seves obres:

 1. Fe
 2. Autoritat
 3. Llibertat
 4. Unitat
 5. En família

Perquè els nostres Col·legis són Centres vius, atents a la situació concreta i amb la mirada en el futur, viuen en constant renovació, a partir de la gran herència rebuda. Són àmbits privilegiats per a la formació i creixement d’homes i dones capaços de transformar la societat on viuen.

Són escoles integradores i de qualitat, el Projecte Educatiu de les quals inclou i valora la dimensió acadèmica, a la qual destina els millors recursos, potencia la formació i expressió de la dimensió humana i social i inclou totes aquelles activitats complementàries i paraescolars que han de facilitar la formació integral de l’alumne.

Són trets diferencials que ens identifiquen:

 •    La Formació
 •    L’Acollida
 •    L’Estimulació Primerenca 
 •    Les Intel·ligències Múltiples
 •    L’Atenció a la Diversitat de l’alumnat
 •    Els Programes de Competència Social
 •    La presència i col·laboració dels pares
 •    Un Projecte Educatiu
 •    Les Activitats Pastorals