Política de Privacitat


En Col·legi Sant Andreu estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, Col·legi Sant Andreu efectua en aquest lloc web
i en qualsevol dels seus subdominis.

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

Col·legi Sant Andreu és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament.

Pots contactar amb nosaltres en: 

Adreça: Carrer Arnús 16, 08911 Badalona (Barcelona)

Correu electrònic: notificacio.rgpd@standreu.org

Telèfon: 93 3847710

Delegat de Protecció de Dades: dpd@nazaretcolegiosinnovadores.org


2. Per a què tractem les teves dades personals de contacte?

Podem tractar les seves dades personals per a diferents finalitats: 


• Formularis web:


Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, o bé perquè ens remet un correu electrònic, seran tractats per compte de Col·legi Sant Andreu, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la seva petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc. o la per a la finalitat específica que s’indiqui en el formulari web. 


• Correu electrònic:


Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin com a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment si escau d’una relació contractual.


• Gestió de currículum:

 
També podrem tractar les teves dades per a tenir en compte la teva candidatura per a possibles vacants o llocs de treball que puguin sorgir en qualsevol de les empreses del grup que s’ajustin al teu perfil i experiència.

• Butlletí electrònic o newsletter: 


A més, en el cas que expressament l’autoritzi a través de la marcació de la casella corresponent  

o mitjançant la seva sol·licitud expressa, li mantindrem informat sobre les activitats de MISSIONERES FILLES DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE NATZARET.


El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a aquest efecte en cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document.


3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les teves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teves dades pot ser diversa: 

• en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, enviament d’un currículum etc). Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.

 • en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra 

• l’execució d’un contracte o 

• l’interès legítim del Responsable (gestió de dades de contacte i si escau els relatius a la funció o lloc exercit de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica).


L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.


5. Per quant temps conservem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran pel temps que precisi l’atenció de l’objecte de la comunicació i, en aquells casos en què es basi en el consentiment, en tant no hagi revocat el mateix. 

En el cas dels Currículums, després de dos anys sense notificar actualitzacions procedirem a la seva destrucció.


D’altra part, amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari podrà comunicar-nos-el, per correu electrònic a notificacio.rgpd@standreu.org

6. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teves dades personals?

Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulat i/o en els supòsits previstos segons Llei.

En el cas de emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del servei, basada en una Decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’Execució (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, conformement a la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l’adequació de la protecció conferida per l’Escut de la privacitat UE-els EUA

7. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

L’interessat podrà exercitar els següents drets en protecció de dades. 
• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat 
• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
• Dret a oposar-se al tractament
• Dret a la portabilitat de les dades
L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia de la seva D.N.I o document identificatiu equivalent, dirigida a notificacio.rgpd@standreu.org. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest.
En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@nazaretcolegiosinnovadores.org o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.