Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En COL·LEGI SANT ANDREU estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals. És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, COL·LEGI SANT ANDREU, efectua en aquest lloc web i en qualsevol dels seus subdominis

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

COL·LEGI SANT ANDREU és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament. Pots contactar amb nosaltres en:
Direcció : C/ Arnús 16, 08911 Badalona (Barcelona)

Correu electrònic: notificacio.rgpd@standreu.org

Telèfon: 93 3847710
Delegat de Protecció de Dades: dpd@nazaretcolegiosinnovadores.org

2. Per a què tractem les teves dades personals de contacte?
Podem tractar les seves dades personals per a diferents finalitats:

Formularis web:
Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, o bé perquè ens remeti un correu electrònic, seran tractades per compte de COL·LEGI SANT ANDREU, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la seva petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc. o la per a la finalitat específica que s’indiqui en el formulari web.

Correu electrònic:
Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment, si escau, d’una relació contractual.

Gestió de currículum:
També podrem tractar les teves dades per a tenir en compte la teva candidatura per a possibles vacants o llocs de treball que puguin sorgir en qualsevol de les empreses del grup que s’ajustin al teu perfil i experiència.

Butlletí electrònic o newsletter:

A més, en el cas que expressament l’autoritzi a través de la marcació de la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, li mantindrem informat sobre les activitats de MISIONERAS HIJAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET. El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a aquest efecte al peu de pàgina cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?


La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teves dades pot ser diversa:
en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, enviament d’un currículum etc…). Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment, en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra l’execució d’un contracte o l’interès legítim del Responsable (gestió de dades de contacte i en el seu cas els relatius a la funció o lloc de treball de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica). L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

4. Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran pel temps que precisi l’atenció de l’objecte de la comunicació i, en aquells casos en què es basi en el consentiment, en tant no hagi revocat el mateix. En el cas dels Currículums, després de dos anys sense notificar actualitzacions procedirem a la seva destrucció. D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari ens ho podrà comunicar, per correu electrònic a notificacio.rgpd@standreu.org.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals?

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i en els supòsits previstos segons Llei.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

L’interessat podrà exercitar els següents drets en protecció de dades.

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
Dret a oposar-se al tractament
Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I o document identificatiu equivalent, dirigida COL·LEGI SANT ANDREU.

En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documento que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@nazaretcolegiosinnovadores.org o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

  1.   

1. CANDIDATS

Les seves dades són tractades per COL·LEGI SANT ANDREU com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades curriculars és realitzar els processos de selecció de personal en la nostra organització.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics 

El Curriculum vitae es conservarà durant el termini màxim de dos anys, sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat.

Les dades no seran cedides o comunicades a tercers que no formin part de MHSFN i/o les entitats que formen NAZARET COLEGIOS INNOVADORES http://colegiosinnovadores.com/colegios-innovadores/ en cap concepte, sense previ consentiment exprés del candidat/.

2. PROVEÏDORS

Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que participin o estiguin en contacte en ocasió de la prestació del servei, seran tractades per COL·LEGI SANT ANDREU, en qualitat de Responsable del Tractament. 

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la seva formalització i execució.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control del/els servei/s contractat/s i, en el seu cas, remissió d’informació sobre les incidències relacionades amb aquells. 

Les dades no seran cedides a tercers, tret que siguin comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals sigui necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la relació contractual, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades i puguin ser requerits per les autoritats públiques competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals). 

3. XARXES SOCIALS

COL·LEGI SANT ANDREU pot ser present, actualment o en el futur, en xarxes socials d’Internet, on consideri oportú establir presència. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea. En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic de COL·LEGI SANT ANDREU.

Aquests espais es consideraran oficials, no assumint responsabilitat per l’ús o continguts disposats en qualssevol altres comptes o espais oberts en les xarxes socials per part de tercers. COL·LEGI SANT ANDREU tampoc assumirà responsabilitat de l’ús o continguts disposats a través de comptes o espais oberts per part dels seus càrrecs públics, creat de manera particular en l’àmbit privat o a través de partit polític o un altre col·lectiu al qual pertanyessin.   

COL·LEGI SANT ANDREU, com a administrador de les seves instàncies pròpies en aquestes xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l’esborrat de qualsevol contingut publicat en aquestes. 

En qualsevol cas, l’Usuari és l’únic responsable dels continguts que, en el seu cas, publiqui en aquestes xarxes socials de COL·LEGI SANT ANDREU, sent plenament aplicable a les xarxes socials les condicions i termes generals d’ús del Portal i la seu electrònica abans exposades; i sense perjudici d’aplicar les condicions i termes o polítiques, establerts per la pròpia xarxa social.   

A més, informem que el lloc web integra, en el seu cas, plugins o complements de xarxes socials, respecte als quals haurà de tenir en compte el següent: 

Si està registrat com a usuari en la xarxa social (Twitter) i en visitar aquest lloc web té la sessió oberta en qualsevol d’aquestes xarxes socials, en fer “clic” en els seus plugins, la xarxa social rebrà la informació que li indica i que ha visitat el Lloc. A més, proporcionarà informació sobre el seu perfil d’usuari d’aquesta xarxa social (nom, email, foto, etc.).

Si no està registrat en la xarxa social, o no tenen la sessió oberta mentre visita el lloc web pot ser que la xarxa social rebi i emmagatzemi almenys la seva adreça IP.

Si no desitja que una xarxa social recopili les dades personals, ni que les comparteixi amb nosaltres ni amb tercers, consulti la política de privacitat de la xarxa social corresponent i tanqui sessió en la mateixa abans de visitar aquest lloc web. També podrà eliminar les cookies existents que hagi instal·lat la xarxa social en el seu ordinador usant les funcions del seu navegador. 

L’usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en la pàgina de COL·LEGI SANT ANDREU. Es prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.  

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat: 

4. CORREU ELECTRÒNIC

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

En el cas d’emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.